ایران

due to the suggestion of Dear Professor Doland Oheler (Music Professor and Principal Clarinetist of the North Carolina University )listed on the Official website of the North Carolina University The Clarinet Quintet (Alireza Motevaseli)  has been Released on Aug 2015 and after that published on IMSLP Website on 2016.this piece contains some of the Persian…

آموزش جامع و صحیح تراشیدن قمیش فاگوت در سیستم آلمانی (هکل)تهیه شده در آگوست ۲۰۱۰ توسط پروفسور دکتر تری بی ایی ول مترجم علیرضا متوسلی در این مقاله شیوه های تراشیدن قمیش انواع مختلف نی   قسمت های اصلی تاثیر اجزا و نسبت آن ها با یکدیگر تنظیم سیم ها و موارد مربوط به آن…