U.S.

آموزش جامع و صحیح تراشیدن قمیش فاگوت در سیستم آلمانی (هکل)تهیه شده در آگوست ۲۰۱۰ توسط پروفسور دکتر تری بی ایی ول مترجم علیرضا متوسلی در این مقاله شیوه های تراشیدن قمیش انواع مختلف نی   قسمت های اصلی تاثیر اجزا و نسبت آن ها با یکدیگر تنظیم سیم ها و موارد مربوط به آن…